2 năm gãy đốt sống D12 tháo được nẹp vít chưa?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *