Bướu nhân hai thùy tuyến giáp TIRADS 3 là lành hay ác tính?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *