Đặt Sonde JJ niệu quản bao lâu thì rút ra?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *