Vừa cắt trĩ vừa khâu lại tầng sinh môn có nguy hiểm không?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *