Xuất hiện bướu giáp nhân thùy phải TI – RADS 3

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *