Bị dung dịch Milian rơi vào mắt có nên rửa ngay?

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *